RegulaminREGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

SAKURA DOJO AIKIDO

SAKURA DOJO AIKIDO to miejsce do treningu w  skupieniu – wolne od wszelkich spraw zewnętrznych

I. WARUNKI ZAPISÓW NA ZAJĘCIA

1. Poniższy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć. Nabiera on swojej mocy w chwili podpisania przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku, gdy uczestnik jest niepełnoletni) dok. pt.: Oświadczenie dot. uczestnictwa w  zajęciach rekreacji ruchowej w zakresie samoobrony/aikido organizowanych przez Sakura Dojo Aikido.

2. Uczestnik zajęć zostaje poinformowany przez instruktora o warunkach organizacyjno-finansowych uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze wybranych przez siebie treningów. Rodzaj treningów w poszczególnych sekcjach dostosowany jest do wieku i poziomu zaawansowania uczestnika.

3. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za uczestnictwo w zajęciach w formie miesięcznego abonamentu do dnia 15 każdego miesiąca, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Uczestnik uchylający się od uiszczenia należności może zostać niedopuszczony do zajęć.

II . REGULAMIN ZAJĘĆ

1. Na pierwszych zajęciach uczestnik zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika zajęć. Zostaje on zapoznany z obowiązującymi regułami, etykietą i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi obowiązującymi na treningach.

2. Każdego uczestnika zajęć obowiązuje punktualność i obowiązkowość oraz aktywny udział w zajęciach. Spóźniający się muszą czekać przy wejściu na pozwolenie udziału w zajęciach.

3. W czasie treningu każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora.

4. Przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń uczestnik zobowiązany jest do poinformowania instruktora o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

5. Każdy uczestnik zajęć ma prawo odmówić wykonania ćwiczenia wskazanego przez instruktora, jeśli uzna je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia lub jeśli ćwiczenie przekroczy jego możliwości fizyczne.

6. Uczestnikowi nie wolno samowolnie opuszczać sali, w razie potrzeby problem należy zgłosić instruktorowi.

7. Jeżeli w czasie treningu używa się jakiegokolwiek sprzętu sportowego, należy go po ćwiczeniach właściwie złożyć w wyznaczonym przez instruktora miejscu.

8. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji - do usunięcia z zajęć włącznie.

9. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach w trakcie choroby lub po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

10. W trakcie treningu zabrania się spożywania jakichkolwiek pokarmów. Picie płynów dozwolone jest tylko za zgodą instruktora.

11.W czasie treningów obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy, noszenia wszelkiej biżuterii, zegarków oraz innych ozdób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia któregokolwiek z ćwiczących. Paznokcie u rąk i stóp powinny być obcięte.

12. Zabrania się przebywania na sali treningowej pod nieobecność instruktora.

13. Instruktor prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie trwania ćwiczeń wynikające ze złego stanu zdrowia oraz niestosowania się do poleceń instruktora oraz wykonywania ćwiczeń samodzielnie podczas nieobecności i bez nadzoru instruktora.

14. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek i dobry stan udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika zajęć ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.

15. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione w szatni lub innych pomieszczeniach. Przedmioty wartościowe ćwiczący może oddać instruktorowi w depozyt.

16. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swoich dolegliwościach. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi.

17. Instruktor nie odpowiada za osoby przebywające poza salą ćwiczeń. Osoby niepełnoletnie, które przebywają poza salą ćwiczeń przed rozpoczęciem zajęć, podczas ich trwania (wyjście do toalety) oraz po ich zakończeniu pozostają zawsze pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.

19. W przypadku konieczności odwołania zajęć przez instruktora uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie możliwie jak najwcześniej.

20. Podczas zajęć dopuszcza się możliwość ich dokumentacji w postaci filmów i zdjęć, które mogą być wykorzystane w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej organizatora zajęć lub facebook’u w celach informacyjnych i promocyjnych. Uprzedza się o tym ćwiczących (a w imieniu osób niepełnoletnich ich rodziców/opiekunów ustawowych) i zakłada, że wyrażają oni zgodę na publikację swojego wizerunku, o ile w/w osoby nie zrobią stosownego zastrzeżenia w formie pisemnej, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich wystarczy tylko zastrzeżenie ze strony jednego z rodziców/opiekunów.

III . STRÓJ TRENINGOWY

1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania czystej i schludnej aikidogi w kolorze białym albo innego stroju sportowego (dres, podkoszulek bawełniany). Ćwiczenia odbywają się na boso lub w specjalnym obuwiu lub skarpetach przeznaczonych do ćwiczeń na sali z matami lub sali do ćwiczeń bez mat.

2. Uczestnik zajęć zaawansowanych jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komplet osobistych przyrządów treningowych zalecanych przez instruktora oraz ich posiadania i używania w czasie treningów.

        Regulamin z dnia 2022.09.12
Copyright ©2022-2024 SAKURA DOJO AIKIDO, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem